Warning: Undefined global variable $_SESSION in /home/platne/serwer66074/public_html/paragrafbezznieczulenia/wp-content/plugins/pixelyoursite/includes/class-events-manager.php on line 171

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer66074/public_html/paragrafbezznieczulenia/wp-content/plugins/pixelyoursite/includes/class-events-manager.php on line 171
Co musisz wiedzieć o teleporadach - Paragraf bez znieczulenia | Prawo medyczne dla lekarzy.
Dokumentacja medyczna / Zgoda i informowanie

Co musisz wiedzieć o teleporadach

Placówki miały czas do 28 października 2020 r. na organizacyjne przygotowanie się do realizacji teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przeczytaj i sprawdź, jak powinny być zorganizowane porady na odległość udzielane w POZ. Dowiedz się, czy Twoja przychodnia spełnia wymagania, zgodne z przepisami oraz wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej. 

Obowiązek opracowania zasad udzielania teleporad

Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady nałożyło na świadczeniodawców obowiązek opracowania zasad udzielania teleporady i poinformowania o tych zasadach:

 1. w miejscu wykonywania świadczeń,
 2. na swojej stronie internetowej, 
 3. na żądanie pacjenta również telefonicznie. 

Co musi określać informacja

Informacja o warunkach udzielania teleporad, z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia woli osobistego kontaktu, musi określać:

 • system teleinformatyczny lub system łączności, przy użyciu których lekarz POZ (świadczeniodawca) udziela porad na odległość;
 • sposób ustalania terminu teleporady;
 • sposób nawiązania kontaktu z pacjentem;
 • sposób postępowania, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem teleporady;
 • sposób udzielenia porady na odległość;
 • możliwość skorzystania ze świadczenia udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, gdy z uwagi na stan zdrowia pacjenta, nie jest możliwa teleporada.

Obowiązek opracowania instrukcji dla pacjentów

Świadczeniodawca ma obowiązek opracować instrukcje dla pacjentów o sposobie realizacji:

 1. e- recepty;
 2. e -skierowania;
 3. e-zlecenia na wyroby medyczne;
 4. zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych;
 5. możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Informowanie NFZ

Świadczeniodawca ma obowiązek poinformować NFZ o numerze telefonu, pod którym udzielane są porady telefoniczne.

Jak powinna wyglądać teleporada

Zasady odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej lekarzy przy udzielaniu porady na odległość nie zmieniają się. Są takie same, jak w przypadku innych świadczeń. Musisz dołożyć należytej staranności oraz postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną

Przeprowadzenie porady telefonicznej, porady online, powinno się odbyć w warunkach gwarantujących poufność i bezpieczeństwo danych. 

Kiedy możesz zrezygnować z przeprowadzenia teleporady

W przypadku 3 nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, możesz zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia konsultacji.

Jak ustalić tożsamość pacjenta 

Po nawiązaniu kontaktu z pacjentem kolejnym krokiem jest ustalenie jego tożsamości. Przed udzieleniem konsultacji potwierdzasz tożsamość pacjenta na podstawie danych przedstawionych przez niego online lub telefonicznie oraz na podstawie:

 • danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, 
 • po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość – jeżeli udzielasz wideoporady,
 • przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta. 

Poinformuj pacjenta, czy teleporada wystarczy

Na podstawie zebranego wywiadu i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta przeprowadzasz konsultację. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, podczas teleporady możesz wystawić e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, a także inne dokumenty, które pozostawisz do odbioru w rejestracji przychodni.

Podczas porady na odległość dokonujesz oceny stanu pacjenta. Twoim obowiązkiem jest ustalić, czy teleporada okaże się wystarczająca dla problemu zdrowotnego pacjenta. Jeżeli stwierdzisz, że problem, z którym zgłosił się pacjent, uniemożliwia poradę na odległość, informujesz pacjenta o konieczności wizyty stacjonarnej i konsekwencjach niezgłoszenia się na tę wizytę.

W dokumentacji medycznej pacjenta dokonujesz adnotacji o realizacji teleporady.

Moja rada: Jeżeli ustalisz, że pacjent wymaga osobistego kontaktu z lekarzem, koniecznie odnotuj ten fakt w dokumentacji medycznej. Zapisz również, że poinformowałeś dodatkowo pacjenta o konsekwencjach niezgłoszenia się na wizytę w placówce.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. 2020, poz. 1395.

Wytyczne konsultanta krajowego

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej wydał wytyczne dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne konsultanta krajowego dotyczą kwestii organizacyjnych i medycznych tylko w okresie epidemii.

Kwestie organizacyjne

Zgodnie z wytycznymi pracownik odpowiedzialny za rejestrację powinien:

 1. rozpoznać potrzebę zdrowotną,
 2. zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
 3. wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu,
 4. poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.

Podczas teleporady konsultant zaleca dokonanie oceny stanu pacjenta oraz ustalenie, czy porada na odległość jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy też konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa bądź inne świadczenie medyczne.

Kwestie medyczne 

Rozpoznanie stawiane podczas teleporady powinno wynikać z zebranego wywiadu oraz dostępnej dokumentacji. Skierowanie na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala musi być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta. 

Kiedy nie można poprzestać na teleporadzie

Zgodnie z wytycznymi nie można poprzestać na teleporadzie i konieczna jest osobista wizyta pacjenta, w tym pacjenta pediatrycznego, w przychodni w następujących przypadkach: 

gdy ze względu na stan zdrowia pacjenta konieczne jest przeprowadzenie badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,

gdy ustalenie postępowania diagnostyczno- terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,

gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta, 

gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (poprawy stanu zdrowia) po dwóch kolejnych konsultacjach na odległość udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa. 

Teleporady u dzieci

Porady na odległość u dzieci, w myśl wytycznych konsultanta, powinny być realizowane z dużą ostrożnością. Przebieg choroby, a zwłaszcza infekcji, może szybko doprowadzić do przejścia dobrego stanu dziecka w stan ciężki. Jeżeli możliwości na to pozwalają, należy wykorzystywać wideoporady. Poza standardowym postępowaniem konsultant zaleca uwzględnienie kilku dodatkowych elementów:

doświadczenie rodziców oraz ich zdolność do właściwej opieki i obserwacji dziecka,

wywiad zbierany od rodziców/opiekuna może być mniej pewny niż zbierany bezpośrednio od dorosłego pacjenta,

szczególną ostrożność należy wykazać w przypadku występowania objawów takich jak: utrzymująca się gorączka, senność lub nadmierne pobudzenie, silny ból głowy, niewyjaśniona wysypka, silny ból brzucha, powtarzające się wymioty/biegunka, trudności/niechęć w przyjmowaniu płynów, cechy odwodnienia.

Przeczytaj koniecznie Teleporada lekarska – co się zmieniło, poznaj nowe wytyczne

Porada na odległość jest narzędziem, które w okresie pandemii zwiększa bezpieczeństwo – zarówno Twoje, jak i pacjenta, ale nie może być jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.

Dowiedz się Gdzie się kończy obowiązek informacyjny lekarza.

Eliza Jurgielaniec, radca prawny

0 komentarzy

  Skomentuj